Loading...

Platni promet

/Platni promet
Platni promet 2018-01-10T18:23:20+00:00

EKI TRANSFERS d.o.o. Beograd je na osnovu rešenja NBS od 13.10.2016. dobio dozvolu da može pružati platne usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun i to:

 • transferom odobrenja,

 • direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje,

 • korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva.

Postanite zastupnik platne institucije

Kontakt

Plaćanje računa uz povoljnu proviziju.

EKI Transfers d.o.o. preko mreže svojih zastupnika na preko 100 lokacija omogućio je plaćanje računa uz povoljnu proviziju.

 • Infodstan JKP – bez naknade,

 • Struja,

 • Fiksni telefon,

 • Mobilni telefon,

 • Kablovska televizija,

 • Internet,

 • Porezi, takse,

 • Školarine,

 • Uplate na račune u bilo kojoj banci …

Naknada

od 0
RSD

Broj lokacija

preko 0
lokacija

Pronađite najbližu lokaciju na kojoj možete izvršiti plaćanje računa

Lokacije

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI PLATNA INSTITUCIJA/ZASTUPNIK PLATNE INSTITUCIJE

OD 03.11.2016.

Broj tarifnog stava Vrsta usluge Visina naknade i način obračuna
1. Poslovi sa gotovim novcem
1.1. Nalog za uplatu  Regularna naknada (RN)
1.1.1. 0 – 3.000 RSD  40 RSD
1.1.2 3.000,01 – 5.000 RSD  25 RSD+0,5% od iznosa uplate
1.1.3. >5.000 RSD  10 RSD + 0,8% od iznosa uplate, maksimalno 4.500 RSD
1.2 Nalog za uplatu – Hitan nalog  75 RSD+Regularna naknada, maksimalno 4.500 RSD
1.3. Nalog za uplatu – JKP Infostan  Bez naknade

TERMINSKI PLAN PRIJEMA I IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA OD 03.11.2016.

Značenje pojedinih pojmova:

 • Platni nalog označava instrukciju platioca svom pružaocu platnih usluga kojom se zahteva izvršenje platne transakcije.
 • Platna transakcija označava uplatu, prenos ili isplatu novčanih sredstava koje inicira platilac ili primalac plaćanja, a obavlja se bez obzira na pravni odnos između platioca i primaoca plaćanja.
 • Radnim danom se smatraju svi dani u kojima Platna institucija/Zastupnik platne institucije prima platne naloge na izvršenje u skladu sa radnim vremenom Platne institucije/Zastupnika.
 • Poslovni dan je dan, odnosno deo dana u kojem Platna institucija/Zastupnik platne institucije posluje tako da omogući izvršavanje platnih transakcija, a u skladu sa radnim vremenom platnog sistema Narodne banke Srbije/platnog sistema druge platne institucije, odnosno u skladu sa Terminskim planom.
 • Vreme prijema platnog naloga je trenutak kada je Platna institucija/Zastupnik primila nalog;
 • Datum izvršenja je dan na koji je Platna institucija/Zastupnik izvršila transakciju odnosno kada je odobren račun Primaoca plaćanja;
 • Radno vreme Platne institucije/Zastupnika je istaknuto u prostorijama Platne institucije/Zastupnika i dostupno na sajtu Platne institucije.
Platni nalog Vreme prijema naloga Datum izvršenja naloga
Nalog za uplatu <300.000 Ponedeljak – petak
Do kraja radnog vremena

Platne institucije/Zastupnika, a

najkasnije do 16.25

Istog poslovnog dana
Nalog za uplatu u iznosu 300.000 RSD i veći i nalozi označeni kao hitni Do kraja radnog vremena

Platne institucije/Zastupnika, a

najkasnije do 16.25

Istog poslovnog dana
Nalog za uplatu Subota, nedelja i praznik
U skladu sa radnim vremenom

Platne institucije/Zastupnika

Narednog poslovnog dana

Napomene:

 1. Ukoliko Platna institucija/Zastupnik primi nalog nakon navedenog vremena za prijem naloga, smatra se da je datum izvršenja sledeći poslovni dan;
 2. Platna institucija/Zastupnik zadržava pravo da izvrši platne naloge primljene nakon navedenog vremena za prijem naloga, istog radnog dana, ukoliko se steknu uslovi za izvršenje.
 3. Platna institucija/Zastupnik će vršiti prijem i izvršenje samo ispravno popunjenih naloga; Ukoliko na platnom nalogu nije naveden datum izvršenja, smatra se da je željeni datum izvršenja isti datumu prijema naloga.
 4. Terminski plan izvršenja platnih transakcija važi samo za naloge koji su ispravno popunjeni i za koje je dostavljena dokumentacija ukoliko je obavezna u skladu sa propisima.
 5. U vanrednim situacijama (prekid telekomunikacionih veza, nestanak električne energije, prekid rada sistema) Platna institucija/Zastupnik platne institucije sme da odstupi od Terminskog plana prijema i izvršenja platnih transakcija.
 6. Radnim danima koji prethode državnim praznicima Platna institucija može skratiti vreme prijema naloga o čemu će blagovremeno obavestiti klijente u poslovnicama Platne institucije/Zastupnika platne institucije i na veb-sajtu Platne institucije, kao i promenama uzrokovanim promenama radnog vremena drugih učesnika u platnom prometu.